Motorväg


En motorväg är en väg som består av två skilda körbanor med i normalfallet två körfält på varje körbana, alltid en körbana i vardera riktningen och alltid med en mittremsa emellan. Tack vare bland annat mötesfrihet är motorvägar den säkraste typen av väg. Motorvägar har också planskilda korsningar och särskilda på- och avfarter som ansluter till och från vägen. Trafikmärket för motorväg, som är standard över hela Europa om än med något varierande utformning, symboliserar detta med skilda körbanor och planskilda korsningar i form av en bro som går över vägen.

En stadsmotorväg är en motorväg som förs genom en stads bebyggda delar. Exempel på stadsmotorvägar i Sverige är Essingeleden i Stockholm och motorvägen genom Borås.

De flesta motorvägarna i Sverige är skyltade som europavägar, men några är också riksvägar och länsvägar eller utan skyltat nummer.

Särskilda regler för motorvägar

Särskilda trafikregler för motorvägar i Sverige gäller i stort sett över hela Europa utom hastighetsbegränsningarna som varierar mellan 100 km/h och 130 km/h. Tyskland har som grundregel fri fart på sina motorvägar, vilket de är ensamma om i Europa.

Endast motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 kilometer i timmen får färdas på motorväg, det vill säga ej gående, cykel, moped eller traktor etc.

Moped, klass I får inte heller framföras på motorväg.

I allmänhet för fordon gäller att:

  • fordon får föras in på en motorväg endast vid vägens början eller på en påfartsväg och föras av motorvägen endast på en avfartsväg eller vid dess slut
  • fordon får inte föras på skiljeremsan eller på en tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna
  • fordon får inte vändas eller backas på motorväg
  • fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. Bussar i linjetrafik får dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser
  • fordon får i Sverige inte föras med högre hastighet än 110 km/h eller 120 km/h. Gällande hastighet på motorväg anges nuförtiden alltid på hastighetsskyltar ovanför motorvägsskylten.
  • fordon får bogseras bort vid fel, men måste då färdas på vägrenen och måste lämna motorvägen vid närmaste avfart
  • Du får inte köra om annat än till vänster utan där körbanan har två körfält i samma riktning som anges med vägmarkering och där det inte är tillåtet att köra fortare än högst 70 km/h.
  • tillåtet att köra motorredskap klass I inrättad som mobilkran.

Skylten för motorväg används i princip enbart i Europa. I andra kontinenter finns inget speciellt märke för motorväg, vilket gör att dessa länders vägar som uppfyller kravet för motorväg saknar speciell skyltning.

Påfart/accelerationsfält & avfart/retardationsfält

På- och avfarter är kortare vägbanor som förbinder de korsande vägarna i en trafikplats, och gör det möjligt att köra in på respektive lämna minst en av vägarna i trafikplatsen utan att korsa körbanan.

Påfarterna på motorvägar har nästan alltid accelerationsfält, som är ett extra körfält som finns till höger (vid högertrafik) om en vägs huvudkörfält under en begränsad sträcka efter att en påfartsramp mynnat på denna vid en trafikplats. Accelerationsfältet skall ge de från påfarten utkomna trafikanterna chans att komma upp i samma hastighet som de fordon som sedan tidigare befinner sig på vägen har samt ge dem möjlighet att placera sig i dess trafikflöde. I samband med vanliga korsningar och trafikplatspåfarter med stopplikt kan inkommande trafikanter bromsa trafiken på den kommande vägen (målvägen) genom att behöva accelerera direkt i samband med inträdet och dessutom behöva göra det i ordinarie körfält.

På motsvarande sätt kan avfarter ha retardationsfält eller parallellsträckor, som är förberedande avfartskörfält på vägen som skall lämnas. Avfarter med parallellsträcka kallas parallellavfarter, och avfarter utan kallas kilavfarter.

Nödstopp

Om du får något fel på ditt fordon på motorväg/motortrafikled, håll så långt åt höger du kan och fortsätt, om möjligt, till närmaste avfartsväg. Blir du tvungen att stanna, skall du köra eller rulla ut bilen så långt som möjligt på vägrenen.


När du stannat där, sätt ut varningstriangel och låt eventuella passagerare sätta sig i säkerhet vid sidan av vägen. Speciellt gäller det att se till att barnen inte kan komma in på körbanan.

Vid en del motorvägar/motortrafikleder finns hjälptelefoner uppsatta från vilka du kan tillkalla hjälp.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm