Väjningsregler


Högerregel

Högerregeln kan betraktas som grundprincipen för vägkorsningar. När två vägar korsar varandra och inget vägmärke eller trafiksignal finns i korsningen gäller högerregeln. Detta innebär att den trafikanten som kommer från vänster att skyldighet att lämna företräde för den som trafikanten som kommer från höger.

I de allra flesta vägkorsningar regleras väjningsplikt genom högerregeln. Fordon som samtidigt närmar sig från höger på anslutande väg ska lämnas företräde om vägmärke eller trafiksignal saknas.

Högerregeln innebär att fordon som närmar sig samtidigt från höger skulle företräde. Den som kommer ifrån höger har inte fritt företräde utan måste vara varsam.

Korsning som är skymd och olycksdrabbad förses ibland med vägmärket, vägkorsning. Om korsningen är försedd med vägmärket Varning för vägkorsning så gäller högerregeln och samtliga förare har väjningsplikt.

Högerregeln gäller även på parkeringsplatser samt andra öppna platser, ofta används trafikmärket varning för vägkorsning för att påminna om den. Regeln gäller även när två fordons väg skär varandra på andra ställen än korsningar. Högerregeln gäller inte vid huvudled, där det finns fungerande trafikljus, i cirkulationsplatser, där accelerationsfält används, där vägmärkena väjningsplikt eller stopplikt är uppsatta eller om polisman ger tecken om att annat för tillfället gäller.

Utfartsregeln och väjningsplikt

Väjningsplikt råder på allmänna vägar vid olika trafiksituation och innebär skyldigheter att lämna företräde till trafiken. Du ska sänka hastigheten och stanna om det är nödvändigt och får därefter endast köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder för dem som har företräde. Att inte iaktta väjningsplikt är en trafikförseelse och är förenat med böter.

 • Vid vägkorsning där väjningspliktsskylt finns ska företräde ges till trafiken på den korsande vägen.
 • Vid infart på huvudled ska företräde ges till fordon som redan är ute på huvudleden.
 • Vid infart på cirkulationsplats ska företräde ges till fordon som redan är inne i cirkulationen.
 • Vid utfart ska företräde ges till trafiken på vägen enligt utfartsregeln och gäller vid; vägren, parkeringsplats, tankstation/bensinmackar, korsande gång- eller cykelbana, gågata, gångfartsområde, terräng, stig, ägoväg, fastighet och liknande.
 • När två fordon möts vid hinder har föraren som har hindret på sin sida väjningsplikt.
 • Man har väjningsplikt mot buss som startar från hållplats enligt bussregeln, såvida hastighetsbegränsningen inte är högre än 50 km/h, då har bussföraren väjningsplikt.
 • Vid vägkorsning utan angiven väjningsplikt ska företräde ges till trafik som kommer från höger enligt högerregeln.
 • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående vid obevakat övergångsställe eller när de passerar ett bevakat övergångsställe efter att ha svängt i korsning, om gångsignalen visar grönt.
 • Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg, oavsett om det finns obevakad cykelöverfart eller ej. Fordonsförare måste dock anpassa hastigheten vid obevakad cykelöverfart så att det inte uppstår fara för cyklister och förare av moped klass II som är ute på cykelöverfarten. Fordonsförare ska också, när de svängt i korsning/kört ut ur cirkulationsplats och passerar en cykelöverfart, ge cyklister och förare av moped klass II möjlighet att passera, det gäller oavsett om cykelöverfarten är bevakad eller obevakad.

Huvudled

En huvudled är en väg vars trafikanter ska ges företräde av trafikanter på anslutande och korsande vägar. En huvudled är oftast en trafikerad väg och det är därför som högerregeln i dessa fall inte är tillräcklig. Parkeringsförbud råder generellt på en huvudled, däremot är det tillåtet att stanna för att släppa av/plocka upp passagerare.

Huvudled markeras av en rombformad skylt med vit ram och gul botten där yttersta delen av ramen är svartfärgad. Skylten ska vara placerad strax efter korsningen och gäller fram tills ett slutmärke är uppsatt.

Stopplikt

Stopplikt råder om stoppskylten, det märke som syns till höger, är uppsatt vid en vägkorsning.

Detta innebär att trafikanterna alltid måste stanna vid den heldragna stopplinjen eller, om sådan saknas, omedelbart innan den korsande vägen. De måste stanna även om sikten är klar och ingen övrig trafik syns till. Vitsen med principen är att säkerställa att föraren tar sig tid att observera trafiken. Stopplikt råder till exempel vid korsningar som är hårt trafikerade och/eller har hög hastighetsbegränsning, eller vid korsningar med skymd sikt.

Tumregel
Se till att bilen står helt stilla och därefter räkna till tre innan du försätter.

Att inte iaktta stopplikt är en trafikförseelse och ger böter.

Flervägsstopp

Vissa korsningar har en stoppskylt vid varje väg, ett så kallat flervägsstopp. Det innebär att alla som kommer till korsningen måste stanna, oavsett vilken väg man kommer på. Tanken är att du vid flervägsstopp ska ta ögonkontakt med dina medtrafikanter för att på så sätt komma överens om vem som ska köra först. Om det är en flervägsstoppskorsning sitter det en röd tilläggstavla med texten flervägsstopp under stoppmärket.

Bussregeln

Du har väjningsplikt mot buss som startar från hållplats enligt bussregeln, såvida hastighetsbegränsningen inte är högre än 50 km/h, då har bussföraren väjningsplikt. Detta gäller dock enbart körfältet längst till höger.

Blockeringsregeln

Blockeringsregeln handlar om att du ska planera och anpassa din hastighet så att du inte behöver stanna där du hindrar korsande trafik. Blockera inte vägkorsning, övergångställe, gång- och cykelbana eller utfart i onödan. Detta är viktigt att tänka på när du kör i tät trafik eller när det har bildats kö på vägen.

Svängregeln

Svängregeln handlar om att när du svänger i en korsning får du helt enkelt inte hindra trafiken som har företräde. Du ska heller inte störa eller utgöra ett hinder för mötande trafikanter.

Fri väg


Enligt Trafikförordningen ska trafikanter lämna fri väg för utryckningsfordon, som signalerar med siren och/eller ljussignal. Om det är nödvändigt ska trafikanten stanna. Om det inte går att stanna ska trafikanten fortsätta köra till det är möjligt att stanna.


OBSERVERA att regelverket inte ger dig rätt att bryta mot trafikregler i samband med att du lämnar fri väg.

 • Blinkar utryckningsfordonet med växelvis blått och rött ljus, innebär detta att du ska köra in till vägkanten och stanna.
 • Blinkar utryckningsfordonet med växelvis blått och vitt ljus, innebär detta att du ska sakta in så utryckningsfordonet kan köra förbi dig.Källhänvisning

Svensk trafiksäkerhet. trafikregler (2014-12-15).

Körkortsboken. 18:e upplagan, s. 40-41

Transportstyrelsen. Vägmärken, huvudled (2014-12-15).

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm